بــا هــم کــه قــدم مــی‌زنیــم؛

بــا هــم کــه قــدم مــی‌زنیــم؛

حســودی اش مــی‌شــود آفتــاب!

نــه کــه هیــچ‌گــاه،

قــدم نــزده اســت بــا مــاه . . .

رضا_کاظمی‬

/ 0 نظر / 46 بازدید