27آذر

 

نه ازخاکم
نه ازبادم
نه دربندم
نه آزادم
نه آن لیلاترین مجنون
نه شیرینم
نه فرهادم
فقط
مثل توغمگینم
فقط
مثل تودلتنگم
اگر
آبی ترازآبم
اگر
همزادمهتابم
بدون تو
چه بی رنگم
بدون تو
چه بی تابم


/ 0 نظر / 2 بازدید