# لطیف

درختان خرمالو...

کـاش عـــشـــق آدمـــهـــــا شبیه درخت های خرمالو بــود که درپــایــیـــزبـرگـهـایـشـــان را ازدســــت مــــی دهــــنـــد اماعـشقـشان به بار می نشیـنـد و زیــبــایــی مــی آفــریـــنــــد... سروده ی لیلا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 69 بازدید

دست هایم به ارزوهایم نرسید

دست هایم به ارزوهایم نرسید,انها بسیار دورند اما درخت سبز صبرم میگوید:امیدی هست دعایی هست خدایی هست باید یاد بگیریم استاد تغییر باشیم نه قربانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

بــا هــم کــه قــدم مــی‌زنیــم؛

بــا هــم کــه قــدم مــی‌زنیــم؛ حســودی اش مــی‌شــود آفتــاب! نــه کــه هیــچ‌گــاه، قــدم نــزده اســت بــا مــاه . . . ‫ رضا_کاظمی‬
/ 0 نظر / 40 بازدید