# لطیف

بــا هــم کــه قــدم مــی‌زنیــم؛

بــا هــم کــه قــدم مــی‌زنیــم؛ حســودی اش مــی‌شــود آفتــاب! نــه کــه هیــچ‌گــاه، قــدم نــزده اســت بــا مــاه . . . ‫ رضا_کاظمی‬
/ 0 نظر / 35 بازدید